MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
PROGRAMA  PENTRU TERAPIE EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ TITULARIZARE
- învăţători, educatoare -

- Bucureşti - 2004
 


OBIECTIVE:
• cunoasterea particularitatilor procesului de învatare a copiilor/elevilor cu deficiente desfasurat de învatatorul-educator;
• elaborarea si realizarea unor activitati eficiente în domeniul educativ recuperator-compensator;
• realizarea activitatii de integrare scolara si sociala a copiilor/elevilor cu deficiente în scoala publica si/sau în comunitate;
• constientizarea faptului ca activitatile educative conduse de învatator-educator sunt o completare, o continuare a activitatilor de predare-învatare din programul de dimineata al scolii speciale;

FINALITATI:
• crearea unui sistem unitar de activitati de predare-învatare si educative, pentru a favoriza dezvoltarea armonioasa a copilului/elevului cu deficiente;
• formarea si consolidarea unor comportamente normale pe care elevii nostri trebuie sa le manifeste în societate;
• diseminarea informatiei privind specificul si particularitatile educatiei speciale în scoala publica;
• schimbarea mentalitatii membrilor comunitatii privind statutul, rolul si locul învatamântului special în sistemul de învatamânt românesc.
 


TERAPIE EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA
SPECIALIZAREA: ÎNVATATOR – EDUCATOR
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR

 

I. Probleme generale ale invatamântului pentru copiii deficienti
1. Unitatile, institutiile de educatie speciala din tara noastra. Categoriile de copii cu cerinte educative speciale. Principiile educatiei speciale: principiul integrarii, normalizarii, egalizarii sanselor, educatia timpurie.
2. Obiectivele sistemului educational-recuperativ.

II. Obiectul, scopul, sarcinile si perspectivele psihopedagogiei speciale
1. Strutura psihopedagogiei speciale. Ramurile si subramurile psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relatiile acesteia cu psihologia, pedagogia si alte stiinte.
2. Delimitari conceptuale generale în psihopedagogie speciala.

III. Etiologia specifica diferitelor tipuri de deficienta
1. Rolul factorilor endogeni si exogeni în modificarile morfofunctionale ale sistemului nervos central, ale analizatorilor si ale aparatului
fonoarticulator
2. Consideratii privind frecventa anumitor tipuri de deficienta
3. Individualizarea tipurilor de deficienta în functie de factorii etiologici

IV. Specificul diferitelor categorii de deficiente
1. Tipologia handicapului consecutiv deficientei mintale. Definitie si caracterizare.
2. Tulburarile de cunoastere în deficienta de auz si de vedere.

V. Specificul dezvoltarii psihice a deficientilor
1. Factorii care conditioneaza dezvoltarea copilului. Relatia dintre factorii ereditari, factorii de mediu si factorii educationali în procesul de formare si dezvoltare a personalitatii copiilor cu deficiente. Raportul specific dintre acestea în cazul copiilor cu deficienta si a celor aflati în dificultate.

VI. Didactica – teorie generala a procesului de învatamânt
1. Obiectul si functiile didacticii psihopedagogiei speciale
2. Directiile de dezvoltare ale didacticii contemporane

VII. Taxonomia didactica
1. Tipologia si dinamica obiectivelor didactice
2. Finalitatile didactice si functiile lor
3. Operationalizarea obiectivelor didactice (cu referire la învatamântul special)

VIII. Procesul de învatamânt
1. Componente si variante ale instruirii si educatiei
2. Procesul de învatamânt ca relatie între predare-învatare-evaluare
3. Caracterul formativ-educativ al programului de terapie educationala complexa si integrata
4. Specificul procesului de învatamânt în scoala speciala

IX. Principiile procesului de învatamânt
1. Sistemul principiilor didacticii generale si speciale

X. Curriculumul scolar
1. Continutul învatamântului special – caracteristici, surse, factori si criterii care determina continutul învatamântului
2. Strategii de organizare a continutului învatamântului special

XI. Metodele de învatamânt
1. Statutul si semnificatia conceptului de metoda în activitatea didactica
2. Eficienta metodelor de învatamânt în formarea si consolidarea competentelor de baza ale elevilor
3. Optimizarea comunicarii prin îmbogatirea vocabularului activ în scoala speciala
4. Consolidarea competentei de calcul aritmetic prin activitati educationale specifice învatamântului special

XII. Mijloacele de învatamânt si integrarea acestora în activitatea didactica
1. Mijloacele de învatamânt – suport al activitatii didactice
2. Valoarea psihopedagogica a mijloacelor de învatamânt
3. Modalitati de selectionare si utilizare a mijloacelor de învatamânt în activitatile de terapie educationala complexa si integrata

XIII. Forme de organizare si proiectare
1. Proiecarea didactica – conditie a unei activitati didactice de calitate
2. Functiile proiectarii didactice
3. Specificul proiectarii activitatii de terapie educationala complexa si integrata

XIV. Evaluarea în procesul de învatamânt
1. Evaluarea – componenta fundamentala a procesului de învatamânt
2. Obiectivele si functiile evaluarii scolare
3. Strategii de evaluare a progresului scolar
4. Rolul si importanta evaluarii în:
    - reorganizarea activitatilor de terapie educationala complexa si integrata
    - dezvoltarea personalitatii elevilor cu deficiente
5. Modalitati de elaborare a probelor de evaluare si a itemilor

XV. Dinamica relatiei profesor-elev în procesul de învatamânt
1. Caracteristicile si semnificatiile educationale ale relatiei profesor-elev
2. Tipuri de relatii specifice învatamântului special

XVI. Probleme generale de tehnologie educational-terapeutica
1. Terapia educationala. Caracterul complex si integrationist al acestora
2. Valentele educationale ale terapiilor
3. Tehnicile educational-terapeutice
4. Structurile de activitati educational-terapeutice din diverse categorii de terapie educationala. Obiectivele operationale specifice fiecarui tip de activitate.

XVI. Modalitati si tehnici ale activitatilor educational-terapeutice
A. Activitati culturale si de cunoastere
1. Rolul activitatilor culturale si de cunoastere în educatia speciala a copiilor cu deficiente si a celor aflati în dificultate
2. Continutul activitatilor culturale si de cunoastere. Obiective specifice si obiective operationale
3. Activitati educational-terapeutice pentru organizarea cunoasterii. Rolul acestor activitati. Elementele diferentiale fata de activitatea de predare
4. Formarea abilitatilor vizual-perceptive
5. Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: sortarea, gruparea, asocierea, corespondenta unu la unu, ordinea
numerica
6. Formarea, dezvoltarea, restructurarea proceselor-activitatilor psihice prin exercitii senzorio-motorii si perceptive. Implicatiile în achizitia scolara. Structura generala a exercitiilor si activitatilor
7. Activitati de consolidare a achizitiilor dobândite prin activitatile de învatare în programul de dupa amiaza.

B. Activitatile ludice si de loisir
1. Jocul ca proces de învatare si de recuperare în cadrul actiunii de terapie educationala integrata
2. Modalitati de realizare a jocului. Valente educative ale jocului
3. Jocul didactic în procesul de învatare si în terapia educationala integrata
4. Activitati de loisir realizate cu elevii cu deficiente

C. Terapia ocupationala
1. Terapia ocupationala. Rolul si functiile terapiei ocupationale
2. Desfasurarea procesului de terapie ocupationala si relatiile dintre elementele componente
3. Structuri de activitate si strategii educational-terapeutice
4. Meloterapia si actul educational
5. Forme de organizare si strategii educational-terapeutice
6. Continutul, obiectivele si valentele educational-terapeutice ale activitatilor de expresie grafica si plastica

D. Activitati pentru munca si viata
1. Activitatea motorie si învatarea
2. Continutul , obiectivele si modalitatile de evaluare a activitatilor de abilitare manuala
3. Structura psihomotricitatii. Obiective si instrumente de evaluare
4. Corelarea continuturilor din sfera abilitarii manuale cu formarea si consolidarea componentelor de profesionalizare

E. Activitati pentru organizarea si formarea autonomiei personale si sociale
1. Autonomia personala si sociala si integrarea în comunitate
2. Formarea comportamentelor de autoservire, igiena pesonala, securitate, deplasare. Obiective si structuri de activitati educational-terapeutice
3. Formarea comportamentului social: competente sociale, deplasare, mobilitate în comunitate, utilizarea resurselor comunitatii. Obiective si structuri de activitati educational-terapeutice. Integrarea sociala

XVII. Activitatea de integrare a copiilor/elevilor cu deficiente în scoala publica
1. Pregatirea elevilor pentru debutul scolar în scoala publica
2. Serviciile scolare de sprijin
3. Extinderea activitatilor de educatie speciala în scoala publica
4. Limitele integrarii scolare
 

BIBLIOGRAFIE
 


1. ALEXEI M. - Taxonomia învatarii, Biblioteca Familia, Oradea, 2000
2. BABANSKI I.K. - Optimizarea procesului de învatamânt, EDP, Bucuresti , 1974
3. BARZEA C. - Arta si stiinta educatiei, EDP, Bucuresti,1995
4. BRUNNER J. - Pentru o teorie a instruirii, EDP, Bucuresti,1970
5. CALIN M. - Procesul instructiv-educativ, EDP, Bucuresti, 1995
6. CERGHIT I. - Metode de învatamânt, EDP, Bucuresti, 1980
7. CRETU C. - Curriculum diferentiat si personalizat, Ed. Polirom, Iasi, 1996
8. CRISTEA S. - Dictionar de termeni pedagogici, EDP, Bucuresti, 1998
9. CRISTEA S. - Fundamentele pedagogice ale reformei învatamântului, Bucuresti, EDP,1994
10. CUCOS C. - Pedagogie si axiologie, Ed. Polirom, Iasi, 1995
11. DE KATELE J.M. - L`evaluation, Bruxelles, 1986
    - Disgrafia si terapia ei, E.D.P., Bucuresti, 1983
    - Elemente de psihopedagogia handicapatilor, Univ. Bucuresti, 1990
12. GAGNE R. - Conditiile învatarii, EDP, Bucuresti,1975
13. GEISSLER E.G. - Mijloace de educatie, EDP, Bucuresti, 1997
14. Ghiduri de evaluare pe discipline, MEC-SNEE, 2000, 2001
15. IONESCU M. - Demersuri creative în predare si învatare, Ed.PUC, Cluj, 2000
16. IONESCU M. - Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj, 1995
17. IONESCU M. - Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj, 1995
18. IONESCU M. - Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj, 1995
19. IONESCU M. - Previziune si control în procesul didactic, Ed. Dacia, Cluj,1979
20. IUCU R - Managementul si gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iasi, 2000
21. JINGA I. - Învatarea eficienta, Ed. Edist, Bucuresti, 1995
22. JOITA E. - Eficienta instruirii, EDP, Bucuresti, 1998
23. LANDSHEERE V.G. DE - Definirea obiectivelor educatiei, EDP, Bucuresti, 1974
24. LANDSHERRE G - Evaluarea continua a elevilor si examenele, EDP, Bucuresti, 1975
25. NEACSU I. - Instruire si învatare, Ed. Stiintifica, Bucuresti,1990
26. NEACSU I. - Metode si tehnici de învatare eficienta, Ed. Militara, Bucuresti, 1990
27. NICOLA I. - Tratat de pedagogie scolara, EDP, Bucuresti 1996
28. NICOLA I. - Tratat de pedagogie scolara, EDP, Bucuresti 1996
29. PALMADE G. - Metodele pedagogice, EDP, Bucuresti 1975
30. PAUNESCU C., MUSU I. – Psihopedagogie speciala integrata, Ed. Pro Humanitate, Bucuresti, 1997
31. PAVELCU V - Principii de docimologie, EDP, Bucuresti, 1968
32. PLANCHARD E - Introducere în pedagogie, EDP, Bucuresti 1976
33. POTOLEA D. -Teoria si metodologia obiectivelor educationale în "Curs de pedagogie", Universitatea Bucuresti, 1988
34. PREDA V. - Îndrumator pentru folosirea mijloacelor tehnice de instruire, UBB, Cluj, 1999
35. PUFAN C. – Surdopsihologia, vol. I si II, E.D.P., Bucuresti, 1972, 1982
36. RADU I. - Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj, 1995
37. RADU I. - Experienta didactica si creativitate, Ed. Dacia
38. RADU I.T. - Evaluarea procesului de învatamânt, Bucuresti, EDP, 2001
39. RUSU C. si colaboratorii – Deficienta, incapacitate, handicap, Ed. Pro Humanitate, Bucuresti, 1997
40. SCHIOPU U. VERZA E.- Psihologia vârstelor, EDP, Bucuresti, 1981
41. SILVERSTONE R. - Televiziunea în viata cotidiana, Ed. Polirom, Iasi,1999
42. STANCIU M. - Reforma continuturilor învatamântului-cadru metodologic, Ed. Polirom, Iasi, 1999
43. STANICA I. – Deficiente senzoriale, Ed. Pro Humanitate, Colectia Personalitate în dificultate, Bucuresti, 1998
44. STOICA A. - (coord.)Evaluarea curenta si examenele, Ghid pentru profesori, Ed. Prognosis, Bucuresti,2001
45. STRUNGA C. - Evaluarea scolara, Editura de Vest, Timisoara 1999
46. TAFLAN A., MUSU I. (coord) – Terapia educationala integrata, Ed. Pro Humanitate, colectia “Persoane în dificultate”, coord. RUSU C., Bucuresti, 1997
47. VERZA E. – Psihopedagogie speciala, E.D.P., Bucuresti, 1998
48. VERZA E., VERZA E.F.- Psihologia vârstelor, Ed. Pro Humanitate, Bucuresti 2000
49. VERZA E.F.-Introducere în psihologia speciala si asistenta sociala, Ed. Fundatiei Humanitas, Bucuresti, 2000
50. VERZA E.(coordonator) – Ghidul educatorului, Ed. Metropol, Iasi, 1997
51. XXX - Dictionar de pedagogie, EDP, Bucuresti, 1979
52. XXX - Normative de dotare cu mijloace de învatamânt, MEN, Bucuresti, 1993
53. XXX - Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Iasi, 1995
54. ZAZZO R. (coord. st.) – Debilitatile mintale, E.D.P.,Bucuresti, 1979